skip to Main Content

ทางเว็บไซต์ OMGEMPEROR.COM ให้ความสำคัญของ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสมาชิก นั่นทำให้เราให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมและการป้องกันรักษาข้อมูลเหล่านี้ให้ปลอดภัยและเป็นความลับ เพื่อเคารพต่อความไว้วางใจของท่านที่มีต่อเราและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ทุกท่าน เราจึงขอใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

การใช้งานบนเวปไซต์ของเรา OMGEMPEROR.COM

เราเคารพสิทธิในการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ทุกท่าน ท่านจึงสามารถเข้าชมและเข้าถึงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ทุกเวลา เพื่อการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เพื่อการพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น OMGEMPEROR.COM จึงดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลของสมาชิก

เว็บไซต์ OMGEMPEROR.COM สามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากท่านส่งมอบข้อมูลให้เราด้วยความสมัครใจของท่านเท่านั้น เมื่อท่านต้องการใช้บริการหรือติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ เรามีความจำเป็นที่จะต้องขอให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เราจะทำการเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ เพื่อใช้ในการจัดการตามความประสงค์ของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุ หรือใช้ในกิจกรรมทางการตลาดเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ทางเราไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกแก่องค์กร บริษัท และบุคคลที่สาม ในเชิงพาณิชย์อย่างเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีอื่นๆ เช่น ได้รับการอนุญาตจากตัวสมาชิก หรือสำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

การเปลี่ยนเปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

OMGEMPEROR.COM มีวัตถุประสงค์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก โดยทำหน้าที่ และให้ความสำคัญในการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนส่วนตัวของสมาขิกอย่างสูงสุด อย่างไรก็ตามทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Back To Top