skip to Main Content

เว็ปไซต์ OMGEMPEROR.COM ( “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ตามบริบท) คือ ศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมสำหรับผู้ชาย ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งเป็นเจ้าของ และผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์จะเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขการบริการ การที่ท่านเข้าใช้งาน หรือเยี่ยมชมข้อมูลใดๆบนเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ รวมไปถึงข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในเวบไซต์นี้ ดังนั้น ก่อนการใช้งานเว็บไซต์ของเรา โปรดทำการอ่านเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์อย่างละเอียด ดังต่อไปนี้

การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์เราอนุญาตให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ โดยที่ท่านต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆในเว็บไซต์นี้ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่อธิบายไว้ตามวัตถุประสงค์ของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิก หรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจำเป็นที่จะต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่ได้ทำการอัพเดตข้อมูลดังกล่าว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเก็บรหัสผ่าน และระบุบัญชือื่นที่มีความปลอดภัย และปลอดภัยเจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่าน หรือบัญชีดังกล่าว

นอกจากนี้ หากท่านไม่สามารถจำรหัสผ่าน หรือบัญชีของคุณได้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรง หรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นชนิดที่เป็นผลจากการใดๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของคุณที่สอดคล้องกับส่วนนี้

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในการใช้งานบนเว็บไซต์ ท่านยอมรับเงื่อนไขของเรา ทางเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลเกิดความเสียหายจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือการใช้งานลิงค์ต่างๆในเว็บไซต์นี้

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ OMGEMPEROR

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ OMGEMPEROR.COM ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาข้อมูลบนเว็บ และการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความกราฟฟิค, ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วีดิโอ, เพลง, เสียง และการคัดสรร การจัดเรียง และรวมถึงซอฟแวร์ ซอร์ดโคส และซอฟแวร์ที่รองรับยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ ยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ การใช้งานเว็บไซต์ของท่านต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

การเชื่อมโยงไปยังเวปไซต์ภายนอกหรือของบุคคลที่สาม

เพื่อความสะดวกของท่าน เว็บไซต์ของเราอาจจัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น หากท่านตกลงที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ที่ได้มีการเชื่อมโยงเอาไว้ ความเสี่ยงจากการกระทำดังกล่าวจะอยู่กับท่านเพียงผู้เดียว และจะถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน โดย ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าวและไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานลิงค์ภายนอกไม่ว่ากรณีใด

การสงวนสิทธิ์

เนื้อหา บทความ และข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์นี้  ถูกนำเสนอ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งทางตรงหรือโดยนัย รวมถึงการไม่รับประกันใดๆสำหรับข้อมูล บริการและผลิตภัณฑ์ที่ให้ผ่าน หรือเกี่ยวข้องกับการบริการของเรา และการไม่รับประกันการใช้บริการประกันสินค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวของการดำเนินการ ข้อผิดพลาด การละเลย การหยุดชะงัก การลบออก ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่งข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของสายการสื่อสาร การโจรกรรมหรือการทำลายและการเข้าถึงไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง หรือการบันทึก การละเมิดสัญญา พฤติกรรมละเมิด ประมาทหรือสาเหตุอื่น ๆ ของการดำเนินการ

ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อ การแสดงความคิดเห็นอันเป็นเท็จ หยาบคาย ล่วงละเมิดหรือผิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลที่สาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความดังกล่าวจากเว็บไซต์

กฏหมายที่ใช้บังคับ

การใช้งานเว็บไซต์ของเรานี้ มีการตีความหมาย ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ เป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยโดยจะมีอำนาจเต็มที่ หากเกิดกรณีพิพาท

Back To Top